مقالات پژوهشی

مقالات ISI

Reliability-Based Life Cycle Assessment of the Concrete Slab in Bridges

2021 - | Civil and Environmental Engineering

Kia, Saeed, Vahid Shahhosseini, Mohammad Hassan Sebt, and Ofer Meilich. "Reliability-Based Life Cycle Assessment of the Concrete Slab in Bridges". Civil and Environmental Engineering 16.1 (2020): 170-183. https://doi.org/10.2478/cee-2020-0017 Web.
CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Publisher:
SCIENDO , BOGUMILA ZUGA 32A, WARSAW, Poland, MAZOVIA, 01-811
ISSN / eISSN:1336-5835 / 2199-6512
Web of Science Core Collection: Emerging Sources Citation Index
SJR: Q2

Check ISI Paper Link

Optimization of the Infrastructure of Reinforced Concrete Reservoirs by a Particle Swarm Algorithm

2015 - | Slovak Journal of Civil Engineering

Kia, Saeed, Mohammad Hassan Sebt, and Vahid Shahhosseini. "Optimization of the Infrastructure of Reinforced Concrete Reservoirs by a Particle Swarm Algorithm". Slovak Journal of Civil Engineering 23.1 (2015): 14-22. https://doi.org/10.1515/sjce-2015-0003 Web.
SLOVAK JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
Publisher:
SCIENDO , BOGUMILA ZUGA 32A, WARSAW, Poland, MAZOVIA, 01-811
ISSN / eISSN:1210-3896 / 1338-3973
Web of Science Core Collection: Emerging Sources Citation Index

Check ISI Paper Link

مقالات انگلیسی - بین المللی

Durability-based optimization of reinforced concrete reservoirs using artificial bee colony algorithm

2012 - | Global J. Res. Eng

Saeed, K. and M.R. Ghasemi, 2012. Durability-based optimization of reinforced concrete reservoirs using artificial bee colony algorithm. Global J. Res. Eng., 12: 9-18.

Modeling and shape optimization of reinforced concrete reservoirs using particle swarm algorithm

2012 - | Int. J. Civil Struct.

Saeed, K. and M.R. Ghasemi, 2012. Modeling and shape optimization of reinforced concrete reservoirs using particle swarm algorithm. Int. J. Civil Struct. Eng., 2: 1107-1121.

Interaction of Marketing with Project Health Monitoring of Construction Industry in Capital Cities: Case Study Tehran

2016 - | Turkish Journal of Engineering and Technology.

Interaction of Marketing with Project Health Monitoring of Construction Industry in Capital Cities: Case Study Tehran, S Kia, S Etehadi, MH Sebt, V Shahhosseini - Turkish Journal of Engineering and Technology. Vol, 2016

Optimization of Reinforced Concrete Reservoir with Circumferential Stiffeners Strips by Particle Swarm Algorithm

2015 - | Journal of Structural and Construction Engineering

Optimization of Reinforced Concrete Reservoir with Circumferential Stiffeners Strips by Particle Swarm Algorithm, GR Havaei, S Kia - Journal of Structural and Construction Engineering, 2015

Interaction of Marketing with Project Health Monitoring of Construction Industry in Capital Cities: Case Study Tehran

2015 - | National Conference on Development of Civil Engineering, Architecture, Electricity and Mechanical in Iran

Kia, Saeed and Etehadi, Sina and Sebti, Mohammad Hasan and Shahhosseini, Vahid,1395,Interaction of Marketing with Project Health Monitoring of Construction Industry in Capital Cities: Case Study Tehran,3National Conference on Development of Civil Engineering, Architecture, Electricity and Mechanical in Iran,Gorgan,https://civilica.com/doc/527862

MPACT OF LIFE CYCLE ASSESSMENT IN CONSTRUCTION COST AND ENVIRONMENTAL IMPACTS

2016 - | National Congress On Civil Engineering

 Noori, Seyed Mohammad Amin and Banki, Mohammad Taghi and Kia, Saeed,1393,IMPACT OF LIFE CYCLE ASSESSMENT IN CONSTRUCTION COST AND ENVIRONMENTAL IMPACTS,8th National Congress On Civil Engineering,Babol,https://civilica.com/doc/296427

 

Fuzzy Analytic Hierarchy Process in Environmental Management and Estimating Construction Waste Generation Index in Building Construction Projects; Case Study Tehran,

2015 - | National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mecha

Hosseinzadeh, Mohsen and Sebt, Mohammad Hassan and Shahhosseini, Vahid and Kia, Saeed,1393,Fuzzy Analytic Hierarchy Process in Environmental Management and Estimating Construction Waste Generation Index in Building Construction Projects; Case Study Tehran,1st National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mecha

Multi-Objective Optimization of Gravity Dams by Artificial Bee Colony Algorithm

2017 - | National Congress on Civil Engineering

 KIA, Saeed and Ghasemi, Mohammad Reza,1392,Multi-Objective Optimization of Gravity Dams by Artificial Bee Colony Algorithm,7th National Congress on Civil Engineering,Zahedan,https://civilica.com/doc/217463

 

Durability Based Optimization of Gravity Strcuture Dams by ABC Optimization Algorithm

2014 - | Algorithm,international conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development

 KIA, Saeed and Shahhosseini, Vahid,1392,Durability Based Optimization of Gravity Strcuture Dams by ABC Optimization Algorithm,international conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development,Tabriz,https://civilica.com/doc/274763

,CONCRETE RESERVOIRS OPTIMIZATION BY PRISMATIC STIFFENERS USING PARTICLE SWARM ALGORITHM

2012 - | International Conference on Seismic Retrofitting (Earthquake Engineering and new Technology on Retrofitting,Tabriz)

Ghasemi, Mohammad Reza and KIA, Saeed,1391,CONCRETE RESERVOIRS OPTIMIZATION BY PRISMATIC STIFFENERS USING PARTICLE SWARM ALGORITHM,4th International Conference on Seismic Retrofitting (Earthquake Engineering and new Technology on Retrofitting,Tabriz,https://civilica.com/doc/206944

مقالات - فارسی

متدولوژی صنعت مجاری برپایه کسب و کار الکترونیک در زیرفضای

1387 - | پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

نمکین, علی و کیا, سعید,1387,متدولوژی صنعت مجاری برپایه کسب و کار الکترونیک در زیرفضای VRM,پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات,تهران,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/86550

کاربرد الگوریتم اجتماع مورچگان در بهینه سازی مخازن بتنی نگهدارنده سیالات توسط غلاف تقویتی منشوری

1390 - | اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

قاسمی, محمدرضا و کیا, سعید,1390,کاربرد الگوریتم اجتماع مورچگان در بهینه سازی مخازن بتنی نگهدارنده سیالات توسط غلاف تقویتی منشوری,اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی,تهران,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/137910

کاربرد الگوریتم اجتماع ذرات دربهینه سازی مخازن بتنی نگهدارنده سیالات توسط غلاف تقویتی پیرامونی

1391 - | نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران

قاسمی, محمدرضا و کیا, سعید,1391,کاربرد الگوریتم اجتماع ذرات دربهینه سازی مخازن بتنی نگهدارنده سیالات توسط غلاف تقویتی پیرامونی,نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران,اصفهان,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/166333

بهینه سازی تأسیسات زیربنایی پروژه های مسکن مهر به کمک الگوریتم اجتماع ذرات

1391 - | دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

کیا, سعید و قاسمی, محمدرضا,1391,بهینه سازی تأسیسات زیربنایی پروژه های مسکن مهر به کمک الگوریتم اجتماع ذرات,دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران,تهران,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/166963

CONCRETE RESERVOIRS OPTIMIZATION BY PRISMATIC STIFFENERS USING PARTICLE SWARM ALGORITHM

1391 - | چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی

Ghasemi, Mohammad Reza و KIA, Saeed,1391,CONCRETE RESERVOIRS OPTIMIZATION BY PRISMATIC STIFFENERS USING PARTICLE SWARM ALGORITHM,چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی ,تبریز,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/206944

Multi-Objective Optimization of Gravity Dams by Artificial Bee Colony Algorithm

1392 - | هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران

KIA, Saeed و Ghasemi, Mohammad Reza,1392,Multi-Objective Optimization of Gravity Dams by Artificial Bee Colony Algorithm,هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران,زاهدان,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/217463

مقایسه رفتاربتن فوق توانمندباالیاف فولادی UHPFRC با NSC و HPC

1392 - | اولین همایش ملی مصالح ساختمانی و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان

شاه حسینی, وحید و کیا, سعید و ممتازجهرمی, آزاده,1392,مقایسه رفتاربتن فوق توانمندباالیاف فولادی UHPFRC با NSC و HPC,اولین همایش ملی مصالح ساختمانی و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان,یزد,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/252126

بررسی شرایط و الزامات روسازی راه های کشور به کمک بتن غلتکی یا بتن غلطکی ترکیبی در کشور بر اساس شرایط اقلیمی و اقتصاد طرح

1392 - | همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین

احمدی, سیداسماعیل و شاه حسینی, وحید و کیا, سعید,1392,بررسی شرایط و الزامات روسازی راه های کشور به کمک بتن غلتکی یا بتن غلطکی ترکیبی در کشور بر اساس شرایط اقلیمی و اقتصاد طرح,همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین,کرج,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/255376

مقایسه هزینه وزمان ساخت سازه های خاکی فلزی بادیگرروشهای ساخت پل با نگاهی به تقاطع بزرگراه های باقری ـ بابایی

1392 - | همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین

شاه حسینی, وحید و کیا, سعید و صادقیان فر, علیرضا,1392,مقایسه هزینه وزمان ساخت سازه های خاکی فلزی بادیگرروشهای ساخت پل با نگاهی به تقاطع بزرگراه های باقری ـ بابایی,همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین,کرج,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/255582

کاربرد شبکه هوش مصنوعی در مدیریت پروژه عمرانی

1392 - | همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین

خلیلیان, شهرزاد و شاه حسینی, وحید و کیا, سعید,1392,کاربرد شبکه هوش مصنوعی در مدیریت پروژه عمرانی,همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین,کرج,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/255686

روشهای ساخت و نصب قطعات پیش ساخته پیش تنیده پل و اثر آن در افزایش راندمان و کاهش هزینه ها با نگاهی به روش ساخت سرستون های پروژه صدر

1392 - | همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین

شاه حسینی, وحید و کیا, سعید و صادقیان فر, علیرضا,1392,روشهای ساخت و نصب قطعات پیش ساخته پیش تنیده پل و اثر آن در افزایش راندمان و کاهش هزینه ها با نگاهی به روش ساخت سرستون های پروژه صدر,همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین,کرج,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/255764

جایگزین های آزبست برای ساخت و ساز پایدار

1393 - | اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی

محمدزاده, رضا و سایبانی, مصباح و کیا, سعید,1393,جایگزین های آزبست برای ساخت و ساز پایدار,اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی,گرگان,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/256413

استفاده از سیستم خبره FUZZY در مدیریت پسماند جامد شهر تهران مبتنی برتوسعه پایدار

1393 - | اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی

کیا, سعید و مکنون, رضا و اتحادی, سینا,1393,استفاده از سیستم خبره FUZZY در مدیریت پسماند جامد شهر تهران مبتنی برتوسعه پایدار,اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی,گرگان,undefined,undefined,https://civilica.com/doc/256437

021-22297564

تلفن

0912-7136971

موبایل

skia@aut.ac.ir

ایمیل